Prava i obveze suvlasnika u plaćanju pričuve

Člankom 90. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima definiran je pojam zajedničke pričuve kao temeljnog prihoda stambene zgrade za potrebe njenog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja.

Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici nekretnine tj. stambene zgrade, odnosno upravitelj kojeg su zajednički izabrali na osnovu ugovora o upravljanju.

POSEBAN RAČUN Suvlasnici pričuvu uplaćuju na račun koji se u tu svrhu otvara, a u skladu s određenim godišnjim ili višegodišnjim programom upravljanja.

Visinu pričuve sukladno članku 90. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima odlukom određuju suvlasnici natpolovičnom većinom suvlasničkih udjela, dok su suvlasnici sukladno čl. 380. st. 2. istog Zakona sredstva zajedničke pričuve dužni uplaćivati najmanje u visini 0,54 % vrijednosti njihovog posebnog dijela godišnje.

Postotak naplativosti pričuve čiji je upravitelj Zavod za stanovanje je otprilike 85 %, a suvlasnike najčešće zanimaju informacije vezane uz etažiranje i povezivanje nekretnina, energetsku obnovu, naplate pričuve i redovno održavanje stambenih zgrada – pojašnjava Mario Bugarić iz Zavoda za stanovanje

 

PROCES Ukoliko obveznik pričuve istu ne podmiruje redovito, Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek pozivom na plaćanje podsjeća suvlasnika na postojanje duga. Ako niti nakon druge opomene dug ne bude podmiren, pokreće se prisilna naplata, odnosno ovršni postupak sukladno odredbama Ovršnog zakona.

 

Temeljem čl. 1 Uredbe o održavanju zgrada sredstva zajedničke pričuve suvlasnici zgrade koriste prema godišnjem, odnosno višegodišnjem programu osobito za pokriće troškova: redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva, zamjene postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade te poslovanja upravitelja zgrade.

 

KOMENTIRAJTE