Etažiranje trajno rješava vlasničke odnose

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima definira etažno vlasništvo kao pravo vlasništva na stan ili poslovni prostor koji je zaseban dio zgrade s više stanova i/ili posebnih prostorija, a neodvojivo je od određenih prava i obveza u odnosu na zajedničke dijelove zgrade i zemljište na kojemu je zgrada izgrađena.

VAŽNA ULOGA Uloga etažnog vlasništva posebno je važna kada su u pitanju međusobni odnosi suvlasnika nekretnine vezani uz troškove investicijskog i tekućeg održavanja zgrade, upravljanja zgradom, nadogradnji, prava na zajedničkim dijelovima i drugo.

Etažno vlasništvo donosi poboljšanja kroz određena zakonska prava i ovlasti (osobito kod održavanja i upravljanja), ali i obveze. Njegovim uspostavljanjem postiže se potpuna pravna sigurnost i autonomnost u pogledu raspolaganja vlastitom nekretninom (prodaja, darovanje, zalog kod banaka za kredit i sl.)

UTVRĐIVANJE Etažiranjem se utvrđuju: posebni dijelovi nekretnine (dijelovi zgrade koji čine samostalnu uporabnu cjelinu kao što su stan ili poslovni prostor) te zajednički dijelovi nekretnine (dijelovi zgrade koji služe isključivo uporabi cijele zgrade) s naznakom preciznog udjela suvlasnika u tim zajedničkim dijelovima tj. točno utvrđenje udjela u pravima i obvezama glede korištenja i troškova održavanja tih zajedničkih dijelova.

Vlasništvo posebnog dijela nekretnine se uspostavlja na osnovu pisane suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine, upisom u zemljišnu knjigu najčešće nakon što nadležno upravno tijelo (županijski ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša) izda potvrdu kojom potvrđuje da su određeni stanovi ili poslovni prostori samostalne uporabne cjeline. To nadležno tijelo provjerava prije izdavanja potvrde ispunjava li zahtjev (kojemu su priloženi etažni elaborat, vlasnički list i kopija katastarskog plana) uvjete za njeno izdavanje.

ETAŽNI ELABORAT Etažnim elaboratom, koji mora sadržavati tehnički opis zgrade, iskaz površina prostora i grafički prikaz, utvrđuju se posebni dijelovi zgrade i tko je njihov samovlasnik, zajednički dijelovi zgrade s naznakom površina i udjela samovlasnika.

Na osnovu stanja utvrđenom u etažnom elaboratu, međuvlasničkim ugovorom se utvrđuje osobito detaljan opis svakog posebnog dijela (s površinama svake prostorije i udjelom u ukupnoj neto površini zgrade), s naznakom tko je vlasnik tog posebnog dijela, popis svih zajedničkih dijelova zgrade s naznakom njihove površine i udjelom u ukupnoj površini zgrade te način podnašanja troškova održavanja zajedničkih dijelova zgrade, kao i druge odredbe prema Zakonu o vlasništvu.

KOMENTIRAJTE