Odgovornost (su)vlasnika kod požara

Zakon o zaštiti od požara definira da su vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, ložišta kao i druge uređaje, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, sukladno tehničkim normativima odnosno uputama proizvođača, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.

JEDNOM GODIŠNJE Ispravnost instalacija koje su namijenjene za gašenje ili dojavu požara, detekciju zapaljivih plinova ili para te drugih zaštitnih uređaja i instalacija koja služe za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija moraju se provjeravati najmanje jednom godišnje, a to mora činiti ovlaštena pravna osoba i o tome se mora voditi evidencija.

Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara moraju se namjenski koristiti, biti u ispravnom stanju i biti ispravno označeni te uvijek dostupni za uporabu. Za neprovođenje odredbi o zaštiti od požara predviđene su prekršajne sankcije, a za slučaj dovođenja u opasnost živote i imovinu opće opasnom radnjom ili sredstvom ili za nesudjelovanje u otklanjanju opće opasnosti primjenjuju se i odredbe kaznenog zakona.

Držanje zapaljivih tekućina i plinova definirano je Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima, odnosno Pravilnikom o zapaljivim tekućinama i Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tekući naftni plin i o uskladištavanju i pretakanju tekućeg naftnog plina.

NEDOZVOLJENO Nije dozvoljeno držanje zapaljivih tekućina u prolazima i prilazima za pješake i vozila, na stubištima, u hodnicima i predvorjima, na tavanima i krovnim prozorima.

KOMENTIRAJTE