FINANCIRANJE

Krediti za krovove, pročelja i dizala

Zavod za stanovanje nudi kredite za suvlasnike za obnovu i uređenje zgrada, a ugovori su potpisani sa tri banke – OTP, PBZ i Kent bankom.

– Generalno, mimo energetske obnove putem Fonda za zaštitu okoliša, imamo 30-ak ugovora o kreditima godišnje. Mahom se suvlasnici odlučuju na podizanje kredita za popravak krovova, uređenja pročelja i u nešto manjem broju za dizala – naglašava Davor Mrčela iz Zavoda za stanovanje.

Kaže kako suvlasnici, kada se odluče za podizanje kredita, uglavnom nemaju problema s realizacijom.

ROK Mjesec dana je dovoljno da se prikupi sva dokumentacija i ishodi kredit. Predstavnici suvlasnika samo trebaju prikupiti potpise – ostalo je na Zavodu.

REALIZACIJA Svi koji su ozbiljni i dođu u visoku fazu postupka, oni kredit i realiziraju. 60% suvlasnika mora odobriti kreditno zaduženje.

– Tu je najveća uloga predstavnika suvlasnika koji svim stanarima treba prenijeti informacije i skupiti potpise, budući da za ishođenje kredita vlasnici 60% površine zgrade treba biti „za“ – dodaje Mrčela, napominjući kako se eventualno tu može dogoditi problem.

Zavod je, prilikom postupka kreditiranja, posrednik u tome što obavlja svu pripremnu dokumentaciju. Osim toga, Zavod pruža i tehničku podršku. Zapravo, zavod je servis koji priprema svu dokumentaciju – od početka do kraja. Na suvlasnicima je samo da prikupe potreban broj potpisa.

Krediti za suvlasnike

Kreditiranje suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada na upravljanju kod Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek

Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravnima, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Uredbe o održavanju zgrada, vlasnici zgrada su dužni skrbiti o svim zajedničkim dijelovima građevine što uključuje i obnovu pročelja.

Novi sustav upravljanja i održavanja zgrada primjenjuje se od 01.siječnja 1997.

PRIČUVA Zakon je propisao pravo i dužnost suvlasnika nekretnine da sudjeluju u njenom upravljanju, a sva sredstva koje u tu svrhu izdvoje koriste se za uređivanje i održavanje vlastite zgrade.

U cilju realizacije upravljanja i održavanja zgrade, suvlasnici zgrade su dužni izdvajati sredstva zajedničke pričuve, te ih koristiti u skladu s programom održavanja zgrade.

Zajednička pričuva je namijenjena prije svega za redovito održavanje i poboljšanje zgrade, dok bi za poslove izvanrednog održavanja odnosno veće zahvate na zgradi suvlasnici trebali osigurati dodatna sredstva.

Budući da su sredstva zajedničke pričuve nedostatna Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek je provodi pozivne natječaj u smislu kreditiranja suvlasnika stambenih zgrada na upravljanju kod Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek.

Ponuda Privredne banke Zagreb

Za kreditiranje suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada na upravljanju kod Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek.

Iznos kredita: sukladno iskazanom zahtjevu – odnosno izračunu potrebnih sredstava.
Rok otplate kredita: do 10 godina.
Kamata: promjenjiva u visini tromjesečnog LIBOR-a, uvećanog za 2,75 postotni poena godišnje.
Naknada za kredit: oslobađa se.
Osiguranje: sredstva zajedničke pričuve pojedine zgrade, bez hipoteke.
Cijena za procijenu nekretnine: procjena nije potrebna.
Potreban depozit: bez depozita.
Potreban status štediše: nije potreban.
Polica životnog osiguranja: nije potrebno.
Otplata kredita: u mjesečnim anuitetima.
Način isplate kredita: isplatnom na žiro-račun izvođača radova ili dobavljača, sukladno odgovarajućoj dokumentaciji.

Krediti se odnose, uz obnovu pročelja, i na rekonstrukcije krovova i popravak zajedničkih uređaja u zgradama (liftovi).

KORACI REALIZACIJE KREDITA

 1. Predstavnik suvlasnika zgrade bi uputio preliminarni zahtjev Zavodu za investicijom.
 2. Zavod upućuje svoje inženjere, ovlaštene sudske vještake, na izradu tendera, odnosno troškovnika za zgradu, kojim je utvrđena vrsta radova koji su potrebni na zgradi. Ukoliko je za investiciju potrebno ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole, upoznaje predstavnika zgrade s potrebom ishođenja istog prije upućivanja zahtjeva za kreditom.
 3. Suvlasnici u zgradi potpisuju suglasnost za izvođenje radova na zgradi (ne ovjerava se kod javnog bilježnika). Suglasnost je zajednička i nije pravovaljana bez potpisa svih suvlasnika.
 4. Temeljem tendera iz točke 2. se prikupljaju troškovnici izvođača radova koji su sa Zavodom potpisali ugovore o obavljanju radova (150 izvođača).
 5. Nakon odabira izvođača radova, zgrada upućuje zahtjev za kreditom.
 6. Zavod dostavlja analitičku karticu predmetne zgrade u Banku temeljem koje, zajednički Zavod i Banka, utvrđuju “likvidnost zgrade” odnosno moguću mjesečnu ratu za obveze po kreditu.
 7. Banka ispostavlja ponudu za zgradu sa svim elementima; iznosom kredita i minimalno mogućim rokom otplate.
 8. Predstavnici zgrade prihvaćaju ponudu odnosno dogovaraju rokove za otplatu kredita (maksimalno do 10 godina).
 9. Nakon utvrđenih svih elemenata potrebnih za zaključivanje ugovora o kreditu svi suvlasnici zgrade potpisuju SUGLASNOST za zaduživanje odnosno korištenje sredstava pričuve za podmirenje obveza po kreditu, koja se ovjerava kod javnog bilježnika.
 10. Pristupa se zaključivanju ugovora o kreditu za zgradu koju potpisuje osoba imenovana od strane Zavoda kao predstavnik zgrade. Ugovor će između ostalih odredbi sadržavati i posebne ugovorne obveze koje će se odnositi na obvezu zgrade da ostane na upravljanju kod Zavoda sve dok traju obveze po kreditu.
 11. Mjesečnu obvezu po kreditu uplaćuje Zavod sa sredstava na računu zgrade predviđena za pričuvu.