Pravni propisi

PRAVNI PROPISI

Važni pravni propisi koji se odnose na nekretnine i građevine.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Na snazi od 1. siječnja 1997. Izdanje: Narodne novine 91/96. Tiskano izdanje: 28. listopada 1996. Svaka fizička i pravna osoba može biti nositeljem prava vlasništva…

Zakon o prostornom uređenju

Na snazi od travnja 1994. Izdanje: Narodne novine 30/94. Tiskano izdanje: 15. travnja 1994. Prostornim uređenjem osigurava se gospodarenje, zaštita i upravljanje prostorom…

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Na snazi od srpnja 1999. Izdanje: Narodne novine 69/99. Tiskano izdanje: 5. srpnja 1999. Uređuju se vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom…

Zakon o vodama

Na snazi od 1. siječnja 1996. Izdanje: Narodne novine 107/95. Tiskano izdanje: 27. prosinca 1995. Uređuje se pravni status voda i vodnog dobra, način i uvjeti upravljanja vodama…

Zakon o zaštiti od požara

Na snazi od lipnja 1993. Izdanje: Narodne novine 58/93. Tiskano izdanje: 18. lipnja 1993. U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje…

Zakon o otpadu

Na snazi od svibnja 1995. Izdanje: Narodne novine 34/95. Tiskano izdanje: 19. svibnja 1995. Određuju se prava, obveze i odgovornost pravnih i fizičkih osoba…

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Na snazi od veljače 2003. Izdanje: Narodne novine 26/03. Tiskano izdanje: 20. veljače 2003. Određuju se načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva…

Zakon o zaštiti na radu

Na snazi od srpnja 1996. Izdanje: Narodne novine 59/96. Tiskano izdanje: 17. srpnja 1996. Svrha je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti…

Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Odluku o donošenju Programa prostornog uređenja donešena je 7. svibnja 1999. Odluku o Izmjeni i dopuni Programa prostornog uređenja donešena je 26. lipnja 2013.

Uredba o održavanju zgrada

Na snazi od lipnja 1997. Izdanje: Narodne novine 64/97. Tiskano izdanje: 25. lipnja 1997. Uređuju se pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada…

Zakon o zemljišnjim knjigama

Na snazi od 1. siječnja 1997. Izdanje: Narodne novine 91/96. Tiskano izdanje: 28. listopada 1996. O pravnom stanju nekretnina na području Republike Hrvatske, mjerodavnom za pravni promet…

Zakon o gradnji

Na snazi od svibnja 1999. Izdanje: Narodne novine 52/99. Tiskano izdanje: 26. svibnja 1999. Uređuje projektiranje, gradnju, održavanje građevine, određuje bitne zahtjeve za građevinu…

Zakon o zaštiti okoliša

Na snazi od studenoga 1994. Izdanje: Narodne novine 82/94. Tiskano izdanje: 11. studenoga 1994. Uređuje se zaštita okoliša, radi očuvanja okoliša, smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi…

Zakon o zaštiti zraka

Na snazi od srpnja 1995. Izdanje: Narodne novine 48/95. Tiskano izdanje: 14. srpnja 1995. Određuju se mjere, način organiziranja i provodenja zaštite i poboljšanja kakvoće zraka…

Zakon o zaštiti od buke

Na snazi od veljače 2003. Izdanje: Narodne novine 20/03. Tiskano izdanje: 7. veljače 2003. Određuju se mjere zaštite od buke na kopnu, vodi i u zraku te nadzor nad provedbom…

Zakon o zaštiti prirode

Na snazi od travnja 1994. Izdanje: Narodne novine 30/94. Tiskano izdanje: 15. travnja 1994. Priroda je značajan dio okoliša kojem Republika Hrvatska osigurava osobitu zaštitu…

Zakon o obveznim odnosima

Na snazi od listopada 1991. Izdanje: Narodne novine 53/91. Tiskano izdanje: 8. listopada 1991. Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima, kojeg je Sabor na sjednicama 26. lipnja 1991.

Zakon o osiguranju

Na snazi od svibnja 1997. Izdanje: Narodne novine 46/97. Tiskano izdanje: 5. svibnja 1997. Uređuju se uvjeti i način obavljanja poslova u društvima koja se bave osiguranjem imovine i osoba…

Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

Na snazi od 1. listopada 1999. Izdanje: Narodne novine 98/99. Tiskano izdanje: 27. rujna 1999. Određuju se zahvati u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola i postupanje u provedbi…