PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija

Službenica za zaštitu osobnih podataka i informiranje:

Tomislav Bilić dipl.iur.

031-285-483

tomislav.bilic@zavodzastanovanje.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka i informiranje obavlja svoju dužnost sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15 uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15. Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavak 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”. Sukladno odredbama gore navedenog zakona Zavod za stanovanje d.o.o. na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave. Te se informacije i dokumenti mogu pronaći pod poveznicama glavnog izbornika, a mnogi su dodatno istaknuti na naslovnoj stranici i podstranicama te tematski povezanim podstranicama.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu za stanovanje d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

  • pisanim putem na adresu: Zavod za stanovanje. d.o.o. Osijek, Franje Krežme 18
  • putem elektroničke pošte:  tomislav.bilic@zavodzastanovanje.hr
  • telefaksom na broj: 031/209-822
  • telefonom na broj: 031-285-483 ili 099/211-7450

 

Pravo na pristup informacijama uređuju

 

Opći propisi

 

Ustav Republike Hrvatske NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/97, 64/00, 65/09, 144/12

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17

Zakon o medijima NN 59/04, 84/11, 81/13

Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09

Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana NN 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16

Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12

Zakon o tajnosti podataka NN 79/07, 86/12

Zakon o zaštiti tajnosti podataka NN 108/96, 79/07

Zakon o upravnim sporovima NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17

Opći porezni zakon NN 115/16

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija NN 20/16

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 124/15

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija NN 83/14

Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14, 15/14

 

Propisi EU

 

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Directive 2003/98/EC oftheEuropeanParliamentandoftheCouncilof 17 November 2003 on the re-use ofpublicsectorinformation

Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU

Directive 2013/37/EU oftheEuropeanParliamentandoftheCouncilof 26 June 2013 amendingDirective 2003/98/EC on the re-use ofpublicsectorinformationTextwith EEA relevance

Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

ConsolidatedDirective 2003/98/EC oftheEuropeanParliamentandoftheCouncilof 17 November 2003 on the re-use ofpublicsectorinformation

Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01

Guidelines on recommended standard licences, datasetsandcharging for thereuseofdocuments 2014/C 240/01

 

Vijeće Europe

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10)

 

Interni akti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF; csv)

 

Zaštita osobnih podataka

 

Zakonom o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

 

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

 

Zavod za stanovanje d.o.o.  prikuplja i obrađuje samo osnovne osobne podatke o korisnicima koji su nužni za izvršavanje zakonskih obveza odnosno ispunjavanja zadataka koje izvršava u javnom interesu, te se obvezuje zaštititi osobne podatke svih sadašnjih i budućih korisnika sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12.

Svi osobni podaci korisnika naših usluga strogo se čuvaju i dostupni su samo radnicima kojima su potrebni za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka, a koji su u obvezi čuvati njihovu tajnost.

 

Izjava o povjerljivosti

 

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

 

Zavod za stanovanje d.o.o. obvezuje se da neće bez izravne suglasnosti dati osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima gdje je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

Člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da je voditelj zbirke koji zapošljava više od 20 radnika dužan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i njegove službene kontakt podatke učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.

 

Kontakt podaci:

 

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Jelena Vlajnić, dipl.iur.

adresa:

Franje Krežme 18, Osijek

telefon: +385 (0)31 285 493

e-mail: jelena.vlajnic@zavodzastanovanje.hr

 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama: od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Zakon i propisi

 

– Ustav Republike Hrvatske NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14

– Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12

– Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka NN 105/04

– Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih  podataka NN 139/04.

 

Propisi EU

– Konvencija 108 Vijeća Europe – Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede  automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05),

– Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 – Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05),

– Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća– Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom  osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka,

– Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća– Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija,

 

Interni akti

– Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Preuzmite dokumente

Zahtjev korisnika za pristup podacima

Zahtjev korisnika za ispravak podataka