PRIČUVA

Sredstva zajedničke pričuve

Zavod za stanovanje trenutno upravlja sa 1.598 stambeno-poslovnih zgrada na području grada Osijeka. Broj zgrada na upravljanju iz godine u godinu je sve veći, bez obzira na, u ovom trenutku, zastoj u pogledu izgradnje novih zgrada i situacije na tržištu.

BESPLATNO Trenutačna naplativost pričuve iznosi visokih 90%, koju Zavod u ime i za račun suvlasnika obavlja u okviru svoje naknade, što znači da suvlasnici nemaju dodatnih troškova u pogledu naplate putem odvjetničkih ureda.

Korisni priručnik: Pričuva – pitanja i odgovori

Svake godine Zavod pokrene približno 1.000 postupaka prisilne naplate dugovanja sredstava zajedničke pričuve, obzirom da se u pravilu radi o istim dužnicima. Budući da Republika Hrvatska ima znatan broj stanova na području grada Osijeka, ona je ujedno i najveći dužnik. Sva utužena dugovanja budu podmirena uz pripadajuće troškove i kamate.