OBNOVA PUTEM SPOMENIČKE RENTE

Preduvjeti za postupak obnove iz spomeničke rente

Potrebna je podrška svih suvlasnika zgrade, s jasnom odlukom da su spremni za povećanje troškova pričuve u određenom vremenskom razdoblju kako bi si stvorili temelj za plaćanje troškova obnove, odnosno kredita.

Također, nakon dogovora suvlasnika važno je ishoditi potvrdu Zavoda za zaštitu spomenika kulture da zgrada ulazi u kategoriju spomenika kulture – jer tek tada suvlasnici ostvaruju pravo na participaciju sredstava iz spomeničke rente. Nakon toga slijedi rad na restauratorskom elaboratu temeljem kojega će biti obavljena obnova, a taj dokument izrađuje Hrvatski restauratorski zavod.

Cijelo vrijeme potrebno je biti u neprekinutom kontaktu s Gradom Osijekom i gradskim službama, obzirom da se sredstva spomeničke rente transferiraju putem nadležnih gradskih ureda, no taj će posao većim dijelom napraviti ili usmjeravati stručnjaci Zavoda za stanovanje.

Prije pokretanja postupka pronalaska najpovoljnijeg izvođača radova potrebno je izraditi restauratorski troškovnik i, općenito, razdraditi ukupni financijski izračun iz kojega će se precizno vidjeti koliki iznos će biti financiran sredstvima spomeničke rente, odnosno koliko vlasnicima preostaje za platiti. U tim se poslovima suvlasnici u potpunosti mogu osloniti na iskustvo i stručnost Zavoda za stanovanje.

500.000 kuna je maksimalni iznos sufinanciranja Grada po jednom objektu, ostatak novca trebaju osigurati vlasnici

Sredstva spomeničke rente koriste se za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara prema Programu što ga za svaku godinu donosi Gradsko vijeće Grada Osijeka. Sredstva se raspoređuju prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, sprečavanja protupravnih radnji i postupanja kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra, te uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba općeg interesa i pojedinca.

Sufinanciranje obnove kulturnih dobara obavlja se sukladno Listi projekata obnove, a broj projekata obnove koji se sufinancira svake godine ovisi o osiguranim, odnosno raspoloživim proračunskim sredstvima. Iznos sufinanciranja utvrđuje se temeljem ukupnog broja bodova utvrđenog za svaku prijavu.

Sufinanciranje se obavlja bespovratnim sredstvima na način da jedan bod ima vrijednost 19.999,96 kuna.